मा वनं छिन्धि सव्याघ्रं मा व्याघ्राः नीनशन्वनात् वनं हि रक्ष्यते व्याघ्रैव्य्घ्रान् रक्षति काननम्।। . Source ~ महाभारत - उद्योगपर्व: ------------ बाघ